„ЕКС ПОЙНТ СЪРВИСИС“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Tърговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204900700, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно Село, ж.к. Лагера, ул. „Смолянска“ № 30, тел.: +359 887 796 780, Електронна поща: info@xpointdesign.com.

1. Настоящите Общи Условия за ползване на интернет страница на „ЕКС ПОЙНТ СЪРВИСИС“ ЕООД и предоставяните чрез нея услуги уреждат отношенията между „ЕКС ПОЙНТ СЪРВИСИС“ ЕООД (наричано за краткост XPoint) и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което ползва интернет страница на XPoint и/или услугите, предоставяни чрез нея. По смисъла на настоящите Условия Интернет страница на XPoint е страницата www.xpointdesign.com

2. Настоящите правила са публикувани на Интернет страницата на XPoint и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта. Потребителят се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите Общи Условия.

3. С приемането на настоящите Общи Условия, Потребителят е информиран и се съгласява, XPoint да изпраща повиквания, съобщения и електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама на собствени услуги на предприятието или на услуги и продукти на трети лица, като предоставя възможност на всеки Потребител, в случай на получаване на повикване, съобщение или електронна поща за целите на директния маркетинг, да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения. XPoint изпълнява всеки отказ за получаване на бъдещи съобщения за маркетингови цели.

4. Забранено нарушаването на авторски и сродни на www.xpointdesign.com права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост.
5. Всеки Потребител, който ползва услуги на Интернет страница на www.xpointdesign.com, има право да изрази мнение по отношение на настоящите Общи Условия чрез изпращане на лично съобщение чрез формата за запитване.

6. Въпроси, свързани с ползването на предлаганите на Интернет страница на XPoint, могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение чрез формата за запитване.

7. Информация, отнасяща се до начините на ползване на съответната Интернет страница на XPoint, както и до предоставяните чрез нея услуги, може да се получи чрез формата за запитване.

8. XPoint се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява дадената персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.
9. XPoint си запазва правото да не отговаря на запитвания по преценка на администратора.

10. XPoint не отговаря пред Потребителя за:

10.1. загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез Интернет страница на XPoint и самата страница от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;

10.2. неспособност на Потребителя да ползва функционалността на интернет страницата;

10.3. претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на функциалността на интернет страницата;

11. XPoint не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други доставчици в Интернет или на електронните съобщителни връзки в и/или извън страната, Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на функциалността, предоставяни на Интернет страница на XPoint.

12. XPoint обработва личните данни на физическите лица както е описано в Декларация за поверителност съгласно GDPR

13. XPoint си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи Условия, както и структурата на своята Интернет страница, за което не се задължава да уведомява Потребителите.

14. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

15. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.

16. XPoint не носи отговорност за съдържание на интернет страница на XPoint като, и не само, изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирана от потребители. XPoint си запазва правото да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от потребител.

17. Използването на каквото и да било съдържание от сайта на XPoint, както всякакви търговски марки, услуги, лога и дизайни, притежавани или лицензирани от XPoint, неговите филиали или някой от неговите клиенти е забранено без предварително писмено съгласие на XPoint или съгласието на третата страна, която е собственик на търговската марка.

X